Ewers, Mark
  • Heimatclub: Golfclub Jersbek
  • Handicap: 4,5
  • Aktueller Driver: Taylormade Rocketballz
  • Lieblingsgolfer? Phil Mickelson
  • Wie sind deine Drives? Meistens relativ lang