Heuer, Fabian
  • Heimatclub: GC Curau
  • Handicap: 1,2
  • Aktueller Driver: Nike Vapor Pro
  • Lieblingsgolfer? Martin Kaymer
  • Wie sind deine Drives? Mal links, mal rechts