Hübner, Gitta
  • Heimatclub: Gut Kaden
  • Handicap: 24,8
  • Aktueller Driver: Callaway XHOT 2
  • Lieblingsgolfer? Martin Kaymer
  • Wie sind deine Drives? Verhältnismäßig gerade